NORDIC PROCUREMENT ENFORCEMENT
  LEGAL RESEARCH PROJECT
   

   
 
 
 
    
 
 
Previous
Up
Next
   
   
Preamble
Procurement
Remedies
Appeal
Community
National
General EU Law
Project Reports
Project Data

Appeal

EU and National Procedures - including preliminary reference

EU Law Community DK Law EU Cases DK Cases

EU Law

ECJ (Statute)Article 56
An appeal may be brought before the Court of Justice, within two months of the notification of the decision appealed against, against final decisions of the Court of First Instance and decisions of that Court disposing of the substantive issues in part only or disposing of a procedural issue concerning a plea of lack of competence or inadmissibility.
    Such an appeal may be brought by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions. However, interveners other than the Member States and the institutions of the Communities may bring such an appeal only where the decision of the Court of First Instance directly affects them.
    With the exception of cases relating to disputes between the Communities and their servants, an appeal may also be brought by Member States and institutions of the Communities which did not intervene in the proceedings before the Court of First Instance. Such Member States and institutions shall be in the same position as Member States or institutions which intervened at first instance.

DK Law

DL-415/00 - Second law on Klagenævnet (KNL2)Article 8.2
Stk. 2. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig. Klagenævnets afgørelse om afvisning af sager som nævnt i § 3, stk. 2, kan dog ikke indbringes for domstolene.
DLB-1166/95 - First codification of first law on Klagenævnet (KNL1C1)Article 5.4
Stk. 4. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder indbringelsen ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig. Klagenævnets afgørelse efter stk. 1, 2. pkt., om afvisning af en sag kan ikke indbringes for domstolene.
DL-344/91 - First law on Klagenævnet (KNL1) Article 6.2
Stk. 2. Nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder indbringelsen ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig.
DL-1006/92 - First amendment of first law on Klagenævnet (KNL1A1)Article 1.4=KNL1-6.2
4. § 6, stk. 2, affattes således:
    » Stk. 2. Nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog § 5, stk. 2. Finder indbringelsen ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig.«
DL-206/95 - Second amendment of first law on Klagenævnet (KNL1A2)Article 1.4=KNL1-5.4
4. § 5 affattes således:
    .....
    Stk. 4. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder indbringelsen ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig. Klagenævnets afgørelse efter stk. 1, 2. pkt., om afvisning af en sag kan ikke indbringes for domstolene.«

EU Cases

Case PteRef Text
    

DK Cases

Case PteRefText
N-080912
Master Data
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-080710
European Land Solutions
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-080514
Trans-Lift
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-080327
AV Form
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene.
N-071204
Magnus Informatik
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-090305 (omfatter også N-070713)
N-071107
SJ
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-070829
Sectra
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-070824
LSI Metro gruppen
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-070820
Dansk Industri
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-070810
MT Højgaard
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene
N-070713
Magnus Informatik
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-090305 (omfatter også N-071204)
N-070227
Grønbech Construction
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene.
N-070221
MT Højgaard
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene.
N-070212
Dansk Høreeteknik
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene.
N-070212
Dansk Høreeteknik
A2KonkStyrA2. Konkurrencestyrelsen anførte som sin samlede vurdering, at de kritiserede forhold ikke havde haft betydning for tilbudsvurderingen, således at Konkurrencestyrelsen ikke foretog sig videre i sagen.
N-061214
Baxter
A1KonkStyrA1. Ved brev af 29. juni 2006 klagede Baxter A/S til Konkurrencestyrelsen, der efter at have indhentet forskellige oplysninger den 18. juli 2006 besvarede klagen. Konkurrencestyrelsen udtalte, at udbudsmaterialet på flere punkter med fordel kunne være formuleret klarere, men fandt dog ikke, at uklarhederne hver især eller samlet burde medføre en annullation af udbudet.
N-061106
Thorup gruppen
A1KNL2-8.2-implA1. Klagenævnet har i kendelser af 25. oktober 2005 og 23. februar 2006 taget stilling til en klage vedrørende udbuddet fra tilbudsgiveren Hoffmann. Disse kendelser er indbragt for domstolene.
N-060706
Logstor
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene, men retssagen senere hævet som forligt
N-060531
J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene, men retssagen senere hævet
N-060427
Unicomputer
A1-2KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-071011-1
    A2.
Note fra Klagenævnet: Delvis ændret ved Østre Landsrets dom af 11. oktober 2007. Særskilt resumé af dommen.
N-060223
Hoffmann
A1KNL2-8.2-implA1. Indbragt for domstolene, men retssagen senere hævet som forligt mod indklagedes betaling af en erstatning på 1.750.000 kr.
    Ved kendelse af 6. november 2006 traf Klagenævnet afgørelse i en anden klagesag vedrørende samme licitation
N-060203
J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet
A1KNL2-8.2-implA1. Klagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet i sagen blev truffet ved kendelse af 31. maj 2006 Indbragt for domstolene, men retssagen senere hævet
N-050707
Brunata
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-060411 + V-070306 (omfatter også N-041216)
N-050412
Mariendal El-Teknik
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-070228
N-050308
Per Aarsleff
A1-2KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-080205 (omfatter også N-040826)
    A2. Se også ankekendelse HK-050316 (O-041025) vedrørende N-040826
N-050307
Flemming Damgaard
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-060411 (omfatter også N-041014)
N-041216
Brunata
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-060411 + V-070306 (omfatter også N-050707)
N-041101
H.O. Service
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom B-070430
N-041029
Flemming Damgaard
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-060411 (omfatter også N-050307)
N-041014
SK Tolkeservice
11+12KNL2-8.211. Indklagede har anmodet om, at Klagenævnet i forbindelse med en kendelse, hvor der på et eller flere punkter konstateres overtrædelse, i kendelsen træffer bestemmelse om, at fristen i Lov om Klagenævnet for Udbud § 8, stk. 2, for indbringelse af kendelsen for domstolene først regnes fra Klagenævnets eventuelle senere kendelse om klagerens erstatningspåstand.
    12. Da Klagenævnet ikke har hjemmel til at fravige lovens § 8, stk. 2, tages indklagedes anmodning ikke til følge. I overensstemmelse med § 8, stk. 2, er fristen for indbringelse af denne kendelse 8 uger fra det tidspunkt, hvor kendelsen er meddelt parterne.
N-041012
Køster Entreprise
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-051219
N-040826
Per Aarsleff
A1-2KNL2-8.2-implA1. Ankekendelse HK-050316 (O-041025)
    A2. Ankedom O-080205 (omfatter også N-050308)
N-040820
Miri Stål
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-060331 (omfatter også N-040220)
N-040220
Miri Stål
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-060331 (omfatter også N-040820)
N-031121
Harry Andersen
A1KNL2-8.2-implA1. Ankekendelse VK-050228
N-030929
Unicomputer
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-071011-2
N-030429
LIndpro
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-041207
N-020718
Økonomi- og Erhvervsministeriet
P1-4KNL-post
KNL2-6.3-impl
KNL2-8.2
P1. Ved kendelse af 29. januar 2002 i sagen fastslog Klagenævnet, at de byggerier, der blev foretaget med Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S (FIH) som bygherre, dvs. de byggerier, der i kendelsen er benævnt A.2, A.3 og B, skulle have været udbudt i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, i det omfang disse byggeriers værdi nåede op på eller oversteg direktivets tærskelværdi, og at Farum Kommune i så fald har overtrådt direktivet ved ikke på nærmere angiven måde at foretage sådanne udbud eller foranledige dem foretaget.
    P2. Kendelsen af 29. januar 2002 forudsættes bekendt i det følgende.
    P3. Kendelsen af 29. januar 2002 angår ikke de omhandlede byggeriers forhold til tærskelværdien, idet Klagenævnet havde besluttet at behandle spørgsmålet herom efterfølgende, og nærværende kendelse angår herefter dette spørgsmål.
    P4. Det bemærkes, at Klagenævnets kendelse af 29. januar 2002 er indbragt for domstolene i medfør af § 8, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud.
    [Note that claim for damages carried into the ex offico found fault, unlike N-020321, and the appeal does not entail a stay opf proceedings at KNL]
N-020703
Judex
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-040316 (omfatter også N-010914)
N-020703
Judex
P1-3KNL-post
KNL2-6.3-impl
KNL2-8.2
P1. Ved kendelse afsagt den 14. september 2001 tog Klagenævnet stilling til en klage fra klageren Judex A/S (Judex) over et udbud foretaget af indklagede, Århus Amt, ved udbudsbekendtgørelse af 11. april 2000 vedrørende levering af ilt og udstyr til iltbehandling i eget hjem m.m. Klagenævnet tog ikke klagen til følge, således som den var formuleret, men Klagenævnet konstaterede, at Århus Amt havde overtrådt EU's udbudsregler på en række nærmere punkter. Der henvises nærmere til kendelsen af 14. september 2001, der forudsættes bekendt i det følgende.
    P2. I kendelsen af 14. september 2001 tilkendegav Klagenævnet, at nævnet ville tage en erstatningspåstand fra klageren op til selvstændig behandling efter kendelsens afsigelse, og nærværende kendelse angår herefter erstatningspåstanden.
    P3. Det bemærkes, at amtet har indbragt Klagenævnets kendelse af 14. september 2001 for domstolene, jf. § 8, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud.
    [Note that claim for damages carried into the ex offico found fault, unlike N-020321, and the appeal does not entail a stay of procedings at KNL]
N-020703
Judex
8KNL2-6.3-impl
KNL2-8.2
8. Klagenævnet finder herefter, at amtet skal erstatte Judex' positive opfyldelsesinteresse, der som ovenfor nævnt må ansættes til 2 mio. kr., således at det pålægges amtet at betale dette beløb til Judex med renter som påstået. Efter amtets ønske præciseres det i konklusionen nedenfor, at en indbringelse for domstolene af denne kendelse inden den frist, der er fastsat i § 8, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud, skal have opsættende virkning.
N-020325S1-6+1-4+K1KNL2-8.2-implS1. Ved kendelse af 21. oktober 1998 gav Klagenævnet Københavns Kommune følgende 3 påbud:
    1. Påbud. »Det pålægges indklagede, Københavns Kommune at udbyde dagrenovationsordningen for husholdningsaffald samt for husstandslignende affald fra erhvervsvirksomheder i EU–udbud.«
    2. Påbud. »Det pålægges indklagede, Københavns Kommune senest ved udløbet af aftalerne vedrørende transport af og modtagelse af erhvervsaffald dog bortset fra I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding, at udbyde disse i EU–udbud.«
    3. Påbud. »Det pålægges indklagede, Københavns Kommune at foretage anmeldelse i overensstemmelse med EU–Traktatens artikel 93.«
    S2. Den 15. december 1998 anlagde Københavns Kommune ved Østre Landsret sag mod 1. Klagenævnet for Udbud og 2. Farum Industrirenovation A/S. Samme dag anlagde Renholdningsselskabet af 1898 ved Østre Landsret sag mod 1. Klagenævnet for Udbud og 2. Farum Industrirenovation A/S. Sagerne har ved landsretten i medfør af retsplejelovens § 254 været behandlet sammen.
    S3. Klagenævnet for Udbud og Farum Industrirenovation A/S har principalt nedlagt påstand om afvisning og har subsidiært nedlagt påstand om frifindelse.
    S4. Under forberedelsen af sagerne nedlagde sagsøgerne påstand om, at landsretten træffer bestemmelse om at tillægge sagsanlæggene opsættende virkning med hensyn til de 3 påbud, som Klagenævnet ved kendelsen af 21. oktober 1998 gav Københavns Kommune.
    S5. Ved kendelse af 10. november 1999 bestemte Østre Landsret, at anmodningen om, at søgsmålene tillægges opsættende virkning, ikke skulle tages til følge.
    S6. Denne afgørelse blev påkæret til Højesteret, der ved kendelse af 23. februar 2000 bestemte, at søgsmålene har opsættende virkning med hensyn til de 3 påbud, som Klagenævnet ved kendelse af 21. oktober 1998 gav Københavns Kommune. I kendelsen udtaler Højesteret følgende:
    »Den skade, Københavns Kommune og Renholdningsselskabet af 1898 kan blive påført, såfremt afgørelsen truffet af Klagenævnet for Udbud den 21. oktober 1998 senere måtte blive tilsidesat i overensstemmelse med kommunens og renholdningsselskabets påstande, må antages at være alvorlig og muligvis uoprettelig. Risikoen for en sådan skadevirkning må efter Højesterets opfattelse tillægges større vægt end det offentliges og mulige tilbudsgiveres interesse i, at gennemførelsen af klagenævnets påbud ikke udsættes. Det bemærkes herved, at der efter en foreløbig vurdering er et rimeligt grundlag for kommunens og renholdningsselskabets påstande om tilsidesættelse af klagenævnets afgørelse. Efter en samlet vurdering tager Højesteret herefter kommunens og renholdningsselskabets påstande om opsættende virkning til følge.«
    .....
    1. Det er oplyst at sagsøgte, Farum Industrirenovation A/S, og sagsøgerne har indgået et forlig, som indebærer, at sagsøgerne hæver sagerne mod denne sagsøgte. Det er endvidere oplyst, at forliget er betinget af, at Klagenævnet tilbagekalder de 3 påbud, som Klagenævnet ved kendelsen af 2. oktober 1998 gav Københavns Kommune.
    2. Højesteret har ved kendelsen af 23. februar 2000 tillagt Københavns Kommunes og Renholdningsselskabet af 1898’s sagsanlæg opsættende virkning, således at de 3 påbud, som Klagenævnet ved kendelsen af 21. oktober 1998 gav Københavns Kommune, ikke skal efterkommes, mens retssagen verserer ved domstolene. Der er endvidere under sagens behandling ved Østre Landsret fremkommet nye faktiske oplysninger og fremkommet nye anbringender, ligesom der er fremkommet en række juridiske synspunkter vedrørende såvel de nye anbringender som de anbringender, der blev gjort gældende under behandling af sagen ved Klagenævnet.
    3. På den baggrund har Klagenævnet besluttet at tilbagekalde de 3 påbud, som Klagenævnet ved kendelsen af 21. oktober 1998 gav Københavns Kommune.
    4. Klagenævnets beslutning om at tilbagekalde de 3 påbud indebærer, dels at Farum Industrirenovation A/S under en eventuel ny klagesag ved Klagenævnet som klager har retlig interesse i at få Klagenævnets stillingtagen også til klagepunkter, der blev taget stilling til under den tidligere klagesag, dels at Klagenævnet under en eventuel ny klagesag vil træffe afgørelse på det grundlag, der forligger under denne nye sag, således at de afgørelser, som Klagenævnet traf ved kendelsen af 21. oktober 1998 vil være uden betydning for afgørelsen af den nye sag.
    Herefter bestemmes:
    K1. De 3 påbud, som Klagenævnet for Udbud ved kendelsen af 21. oktober 1998 gav Københavns Kommune, tilbagekaldes.
N-010914
Judex
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom V-040316 (omfatter også N-020703)
N-010712
Praktiserende Arkitekters Råd
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-020503
N-001207
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
A1KNL2-8.2-implA1. Ankedom O-021007
N-000621
Arriva Danmark
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom H-070511 (O-nn)
N-991228
Skjortegrossisten
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom H-040210 (O-nn)
N-991027
Humus
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom V-010507
N-990609
Humus
A1-2KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom V-010503
    A2. NB! Kendelsen er ændret ved Vestre Landsrets dom af 3. maj 2001 i sagen B -1447-99
N-990301
Enemærke og Petersen
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankekendelse HK-010810 (O-001204)
N-981204
Humus
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom V-030917
N-981111
Vestergaard
A1-2KNL1C1-5.4-impl
ECT-234
A1. Ankedom V-020308
    A2. Præjudiciel forelæggelse og dom C-59/00
N-980122
Unitron
A1ECT-234A1. Præjudiciel forelæggelse og dom C-275/98
N-971008
Praktiserende Arkitekters Råd
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom H-040928 (O-nn)
N-970819
Poul Hansen Entreprenører
A1KNL1C1-5.4-implA1. Anketilkendegivelse VT-010928
N-970619
Højgaard og Schultz
A1-4KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom O-000816
    A2. Sagen blev af Handelshøjskolen i København og Undervisningsministeriet indbragt for Østre Landsret.
    A3. Ved dom af 16. august 2000 har landsrettens 5. afdeling fundet, at Byggedirektoratet havde saglig grund til at annullere udbudet, da der var opstået begrundet retlig tvivl om udbudets lovlighed, at der efter bevisførelsen ikke var belæg for at antage, at det egentlige formål med udbyderens annullation af udbudet var et ønske om at afbøde virkningen af klagen til Klagenævnet, og at Klagenævnet ikke havde haft grundlag for at give klagen opsættende virkning.
    A4. På baggrund heraf fandt landsretten, at Højgaard & Schultz ikke var berettiget til at få godtgjort sine omkostninger ved sagens behandling for Klagenævnet og derfor skulle tilbagebetale de 300.000 kr. til Byggedirektoratet. På den anden side var der ikke retligt grundlag for, at Byggedirektoratet skulle have erstattet sine omkostninger som følge af den forsinkelse, klagen havde medført. Landsretten fandt endelig, at det ikke var godtgjort, at Højgaard & Schultz havde lidt tab, fordi der var mangler ved udbudet, og det derfor blev annulleret. Højgaard & Schultz fik derfor ikke erstatning herfor.
N-961118
European Metro Group
A1KNL1C1-5.4-implA1. Ankedom H-050331 (O-nn)
N-960221
IBF Nord
A1-3KNL1C1-5.2-impl
KNL1C1-5.4-impl
A1. Ankedom V-000314
    A2. Klagerne, der mente, at de havde været berettigede til at få kontrakten om levering af fliser, belægningssten m.v., anlagde sag ved Vestre Landsret mod Aalborg Kommune for at få erstatning for tabt fortjeneste.
    A3. Landsretten tog udgangspunkt i Klagenævnets kendelse, da denne ikke var indbragt for domstolene inden for 8 ugers fristen. Det vil sige, at landsretten lagde til grund, at kommunen var uberettiget til at indgå kontrakten, således som det var sket. Landsretten konstaterede, at tilbudet fra den tredje tilbudsgiver var ukonditionsmæssigt. Ordren skulle derfor være tildelt IBF Nord og Frejlev Cementstøberi, da der ikke var andre grunde til, at de ikke skulle komme i betragtning. Landsretten slog fast, at Aalborg Kommune handlede ansvarspådragende ved at tage det for sent modtagne tilbud i betragtning. På denne baggrund blev Aalborg Kommune dømt til at betale IBF Nord og Frejlev Cementstøberi en erstatning på 1,1 mio. kr.